Har du frågor?

Vi öppnar en väg tillbaka till arbetslivet

Galaxen Bygg är ett unikt branschinitiativ som sedan 1986 erbjuder arbetsplatsförlagd rehabilitering av yrkesverksamma inom Bygg, Väg och anläggning samt Bygghantverk.

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Galaxen Byggs uppdrag är att hitta möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Och att därefter följa upp personens arbetsförmåga och arbetsanpassning genom hela rehabiliteringsprocessen. Målet är att arbetstagaren ska återvända till ett arbete utan lönestöd.

Anställningen är en anpassad anställning där arbetsgivaren får ett lönebidrag som beslutas av arbetsförmedlingen. Lönebidraget syftar till att kompensera för den nedsatta arbetsförmågan i relation till arbetets krav.

Målgruppen för verksamheten, det vill säga personer med bakgrund från byggsektorn med behov av anpassade arbetsuppgifter, anmäls i första steget till Regionala Samverkansgruppen Bygg.

Regionala Samverkansgruppen Bygg (RSAB)

Samverkansgruppen är byggbranschens samlade kraft i rehabiliteringsfrågor. De 24 grupperna, som finns över hela landet, består av arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen (Af), handläggare från Försäkringskassan (Fk), rehabiliteringsansvariga från den fackliga sidan, arbetsgivarrepresentanter och anställda från Galaxen Bygg. Enligt en överenskommelse mellan Af, Fk och Galaxen Bygg anmäls samtliga personer som har en bakgrund från byggsektorn och en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga till Samverkansgruppen (RSAB).

Gruppens arbete är ett lagarbete och alla medlemmar ansvarar för att inom respektive verksamhetsområde identifiera personer som tillhör målgruppen. För att gruppen ska kunna hjälpa personen på bästa sätt krävs medicinsk dokumentation som klarlägger funktionsnedsättningen samt att personen är positivt inställd till rehabiliteringsinsatsen.

Rehabiliteringsmodell

Bilden ovan beskriver byggbranschens rehabiliteringsmodell. I första steget anmäls en person som har behov av en anställning med anpassade arbetsuppgifter till Samverkansgruppen.

Det är ingen självklarhet att alla anmälningar resulterar i en anställning via Galaxen Bygg. I de fall som en anställning via Galaxen rekommenderas av Samverkansgruppen får Galaxen Bygg uppdraget att tillsammans med personen hitta en lämplig anställning. Vi utgår alltid från arbetstagarens arbetsförmåga och yrkeskunskaper.

Rehabiliteringsarbetet bygger på ett nära samarbete mellan Samverkansgrupp, Galaxen Bygg, arbetstagare och arbetsgivare med målet att personen ska kunna få ett arbete utan lönestöd.

Anställning och uppföljning

Handläggaren på Galaxen Bygg administrerar dokumenten vid en anställning, som till exempel handlingsplan för rehabilitering och anställningsavtal.

Galaxen gör efter behov flera uppföljningar per person och år. Syftet är att se till att den arbetsplatsförlagda rehabiliteringen fortskrider enligt handlingsplanen.

Galaxens handläggare är ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Om det uppstår avvikelser vid uppföljningar medverkar handläggaren till att problemet uppmärksammas och i samverkan försöker vi hitta en lösning.

Särskilda regler för anställning med Galaxenstöd

Byggsektorns parter har kommit överens om ett kollektivavtalstillägg som reglerar en anställning via Galaxen Bygg, vilket underlättar för företag att ta emot en person med rehabiliteringsbehov. I korthet innebär detta att:

  • Personen anställs med en visstidsanställning på 1 år i taget (max 24 månader)
  • Kollektivavtal ska finnas på företaget
  • Vid förtida uppsägning av visstidsanställningen på grund av arbetsbrist gäller en månads underrättelse samt en månads uppsägning
  • Arbetstagaren utgör vid turordning en egen turordningsenhet
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte
  • Tiden tillgodoräknas vid en framtida ordinarie anställning hos arbetsgivaren

Hela texten om särskilda regler hittar du här: Särskilda regler i pdf-format

Vill du veta mer om vår verksamhet fyll i formuläret nedan eller kontakta en handläggare på Galaxen Bygg.

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen Bygg i närheten av dig.

länk

Kontakt

Aryan Khaffaf
Verksamhetsutvecklare
08-704 65 63
Maila Aryan

Anmälan till Samverkansgruppen

Läs om Samverkansgruppen och hitta blanketten för anmälan till arbetsplatsförlagd rehabilitering.

länk

Nytt sätt att ta betalt

Läs här om nya rutiner kring rekvirering av lönebidrag och fakturering för Galaxen Byggs tjänster för lönebidragsbeslut tagna från och med 1 maj 2018.

länk

Närvarorapportering

Här rapporterar du som arbetsgivare arbetad tid och frånvaro för anställda som har stöd av Galaxen Bygg. Gäller lönebidragsbeslut tagna före den 1 maj 2018.

länk

En väg tillbaka

2017-11-17  Med stöd av Galaxen Bygg kan man komma tillbaka till arbetslivet. Läs Peters historia här.
länk

Vad säger arbetsgivare

2017-11-17  Läs här om vad en arbetsgivare tycker om Galaxen Bygg.
länk

Anpassade arbetsguppgifter

2017-11-17  Ärlighet är nyckeln till att en anställning med anpassade arbetsuppgifter ska fungera. Läs en platschefs erfarenheter av rekrytering via Galaxen Bygg.
länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?