Har du frågor?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Galaxen Bygg summerar 2019

2019 var ett år av utveckling på Galaxen Bygg. Vi har utökat arbetet med målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa över hela landet och inom vårt verksamhetsområde Arbetsmiljö & Hälsa har vi också gjort stora framsteg.

Rekrytering & Rehabilitering

I början på året arbetade vi med nyanlända och långtidsarbetslösa aktivt på tre orter; Stockholm, Göteborg och Malmö. Under året har vi spridit arbetet med dessa målgrupper till 19 orter. Totalt är vi sammanlagt 18 matchningskoordinatorer på följande orter:
Örebro, Gävle, Helsingborg, Halmstad, Uddevalla, Karlstad, Stockholm, Skellefteå, Karlskrona, Malmö, Jönköping, Östersund, Göteborg, Luleå, Umeå, Uppsala, Borås, Västerås och Kristianstad.

På många orter har vi inlett ett gott samarbete med kommunen. På så sätt når vi lättare ut till målgrupperna, till exempel nyanlända som läser på SFI eller långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning som läser på vuxenutbildningar. Samarbetet har även lett till att vi har nått ut till företag och ordnat anställningar via det som kallas sociala klausuler hos företag som har vunnit en upphandling.

För att förklara för målgruppen nyanlända hur Galaxen Bygg kan stötta till ett arbete inom byggsektorn tog vi under året fram en animerad film.

Bild från den animerad filmen

Statistik

Nyanlända och långtidsarbetslösa:

  • Vi har nått ut till målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa i hela landet och sammanlagt har 379 personer ansökt om vårt stöd. Matchningskoordinatörerna har arbetat aktivt för att matcha ut dessa personer och vid årets slut har 80 nyanlända och långtidsarbetslösa gått från arbetslöshet till arbete eller utbildning.

Rehabilitering:

  • Under året har 852 personer med funktionsnedsättning anmälts. Galaxens medarbetare har hjälpt 536 personer att gå från arbetslöshet till arbete eller utbildning och vid årets slut hade 1710 personer med funktionsnedsättning en anställning med stöd av Galaxen Bygg.
    Under 2019 har 171 personer avslutat sin anställning tack vare lyckad rehabilitering (vidare till ordinarie anställning eller ålderspension).

 Ny överenskommelse

I februari tecknades en ny överenskommelse om samverkan mellan Byggsektorns parter och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Galaxen Bygg fick då förtroendet att arbeta med alla målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och kan därmed bidra till att fler personer får arbete i byggsektorn. I samband med det infördes en ny arbetsordning för samverkansgruppen.

Hösten 2019 genomfördes Samverkansdagarna, en konferens med representanter från organisationerna som skrivit på överenskommelsen och Galaxen Bygg, för att ytterligare stärka vår samverkan. På konferensen deltog runt 150 personer för att ta del av föreläsningar om mångfald, normer, inkludering och integration för att få inspiration och energi i det dagliga arbetet.

Arbetsgivare

För att nå ut till nya arbetsgivare och öka kännedomen om Galaxen Bygg har vi tagit fram en film riktad till arbetsgivare om hur man kan rekrytera via oss. I samband med det genomför vi också en kampanj i tre månader på sociala medier och branschmedia, som även går in på det nya året.

2019 har vi också valt att nominera och utse Årets arbetsgivare för att lyfta det viktiga arbete de arbetsgivare vi samarbetar med gör. Samtidigt som arbetsgivarna förbättrar livet för enskilda individer gör de en samhällsinsats och bidrar till ökad mångfald. Det är verkligen ett samhällsengagemang vi vill synliggöra! Årets arbetsgivare utses i början på 2020.

Arbetsmiljö & Hälsa

Inom Arbetsmiljö & Hälsa har vi arbetat med flera stora projekt.

I september 2019 lanserade vi en app med med program för uppvärmning, styrka, rörlighet och återhämtning för alla i byggsektorn. Tidigare har vi haft ljudfiler med uppvärmningsprogram på vår webb, men i den nya appen visas programmen i filmklipp. Nytt är också att vi har styrkeprogram och ett program för återhämtning. Programmen används bland annat i skolorna och i säkerhetsparken.

Vi har också varit delaktiga i utformningen av byggbranschens säkerhetspark vid Arlanda och där haft ansvaret för att ta fram två av stationerna, samt även varit representerad i arbetsutskottet för parken. Nu har vi tre utbildade handledare för parken och har haft tre gymnasieklasser från bygg och anläggningsprogrammet som testgrupper i oktober.

Vi har tagit fram en ny utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som vi genomför på Svevias skyddsombudsutbildning via Byggbranschen Utbildningscenter (BUC).

Som vanligt har vi informerat om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö för elever på bygg- och anläggningsprogrammen runt om i Sverige. 2019 mötte våra 25 skolinformatörer drygt 9000 elever.

Under året har vi också föreläst på flera företag inom Arbetsmiljö & Hälsa, framförallt om ergonomi inom bygg.

Internt inom Galaxen Bygg

Vi jobbar systematiskt med kompetensutveckling internt och har följt vår kompetensutvecklingsplan de senaste åren. I år har alla våra medarbetare gått utbildningen Arbetslivets rehabiliteringsansvar om hur företags och organisationers arbetslivsinriktade rehabilitering ska bedrivas och utvecklas. Utbildningen riktar in sig på nya lagar och regler i praktisk tillämpning.

Vi har också förbättrat och utvecklat vårt eget systematiska arbetsmiljöarbete med arbetsmiljöhandbok, skyddsronder och policyer.

2018 påbörjade vi arbetet med en värdegrund och har alla tillsammans tagit fram värdeord, vad de innehåller och vad vi ska stå för. Arbetet med den har i år fortsatt med regelbundna diskussioner i våra områden.

Sammanfattningsvis var 2019 verkligen ett händelserikt med mycket utveckling på flera olika områden. Vi vill tacka alla våra samverkansparter och alla arbetsgivare som valt att samarbeta med oss. Tillsammans med er bidrar vi till ett hållbart arbetsliv i byggsektorn.

Ny organisation 2020

2020 justerar vi vår organisation lite grann och går över från sju områden till fem regioner med varsin regionchef.

Om Galaxen Bygg

Här kan du läsa mer om Galaxen Byggs verksamhet.

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier