Har du frågor?

Anmälan till anpassningsgruppen

Anpassningsgruppen är byggsektorns samlade kraft i rehabiliteringsfrågor. En anmälan till Regionala anpassningsgruppen är första steget mot arbetsplatsförlagd rehabilitering och en anställning via Galaxen Bygg.

För att vara aktuell för Galaxen Bygg ska personen ha erfarenhet och/eller utbildning inom byggbranschen och ha dokumenterat behov av arbetsanpassning. För att göra en anmälan ska en särskild anmälningsblankett fyllas i och skickas till kontaktpersonen på Galaxen Bygg som är mottagare av anmälan. Anmälningsblankett och kontaktperson hittar du här.

Anpassningsgruppens roll

Anpassningsgruppen är grunden i rehabiliteringsprocessen och uppdraget är att genom samverkan behandla de anmälningar som kommer in och lämna rekommendation om lämplig åtgärd. Målet är att hitta den bästa lösningen utifrån personens förutsättningar och önskemål.

I anpassningsgruppen samverkar representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fack- och arbetsgivarorganisationer samt Galaxen Bygg. Tillsammans skapar representanterna i anpassningsgruppen en bred kontaktyta gentemot företag som ger stora möjligheter att få personen i rätt arbete på rätt sätt. De 24 anpassningsgrupper som finns i Sverige behandlar ca 1000 anmälningar varje år varav ca 500 leder till en anställning via Galaxen Bygg.

Galaxen byggs roll

Galaxen Bygg genomför rehabiliteringsuppdraget genom att personerna får en anställning med anpassade arbetsuppgifter i ett företag inom eller utom byggsektorn. Galaxens handläggare följer upp personerna ett antal gånger per år utifrån behov. Resultatet av den arbetsplatsförlagda rehabiliteringen återkopplas till Anpassningsgruppen.

Överenskommelse om anpassningsverksamhet inom byggsektorn

De arbetsgivar- och fackliga organisationer som undertecknat avtalet om anpassningsverksamhet har sedan 1984 verkat i olika former. Sedan årsskiftet 2007/08 är anpassningsgrupperna organiserade regionvis. Deras geografiska verksamhetsområden bestäms av Sveriges Byggindustrier, Byggnads och AF.

anpassningsgruppens webbsida finns namn och kontaktuppgifter till alla anpassningsgrupper samt kontaktpersoner för mottagande av anmälan av ärende.

Anmälningsblankett anpassningsgruppen

Här kan du ladda ner anmälningsblanketten och se vem du ska skicka blanketten till.

länk

Kontakta oss

Hitta rätt kontaktperson på Galaxen bygg i närheten av dig.

länk

Arbetsplatsförlagd rehabilitering

Läs mer om hur Galaxen Bygg arbetar med arbetsplatsförlagd rehabilitering

länk

Dela i
sociala medier

Dela i sociala medier

Har du frågor?